สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โปรดประทานนาม สถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) โดยได้จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัย เพื่อเจริญรอยตามพระจริยวัตรของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ทรงใฝ่พระทัยในวิปัสสนาธุระและการเจริญพระกรรมฐาน

กิจกรรมการปฏิบัติธรรม

สถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในทุกเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนา

วิดีโอ
วันมาฆบูชา ประจำปี 2567

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม จะจัดขึ้นในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗